Topic : Download ของศูนย์อนามัยที่ 5
 
>> แผนสตรีและเด็กปฐมวัย_ปี60
>> แนวทางเวชปฏิบัติ-เนื่องการดูแลรักษาภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด
>> การดูแลภาวะเจ็บครรภ์คลอดและถุงน้ำคร่ำรั่วก่อนกำหนด
>> การเขียนรายการ PMQA
>> ทีมจังหวัด
>> แนวทางการบริหารความเสี่ยง 2560
>> แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
>> แผนงบประมาณ ศอ.5
>> แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 60 กรมอนามัย
>> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2559
>> เอกสารค่ากลาง
>> แผนยุทธศาสตร์
     - กรมอนามัย
     - ศูนย์อนามัยที่ 5
>> แผนปฏิบัติการ
     - กรมอนามัย
     - ศูนย์อนามัยที่ 5
>> แบบฟอร์มแผน 2560
>> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคกลางของประเทศ (24-26 ก.ค. 2559)
>> คู่มือผู้สูงอายุ
>> ตัวชี้วัดล่าสุด