จุดเด่น / การเป็นตัวอย่างที่ดี ชื่อต้นแบบ / แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ / เบอร์โทรติดต่อ วัน เดือน ปี

ตลาดกลางค้าผักและผลไม้

(ตลาดศรีเมือง)

ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ธ.ค. 2556