การประชุม / อบรม / หัวข้อ เรื่อง วัน เดือน ปี

การประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีภาวะฉุกเฉิน และ สาธารณภัย

วันที่ 20 - 21 พ.ค. 2557

ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

- การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

20 พ.ค. 2557
- กฎหมายกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
20 พ.ค. 2557
21 พ.ค. 2557
- การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมกรณีเกิดสาธารณภัย
21 พ.ค. 2557
21 พ.ค. 2557