ข้อมูล สถานการณ์

กฎหมาย และ มาตรฐาน

 
สถานการณ์
 
กฏหมาย
 
ข้อมูลพื้นฐาน

ร่าง ข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการฯ ประเภทตู้น้ำหยอดเหรียญ

 
เกณฑ์มาตรฐาน (กรมอนามัย)
Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย)ร้านอาหาร
 

เทศกาลอาหาร-มหกรรมอาหารในเขต

Clean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย)แผงจำหน่ายอาหาร
 
รายงาน
โรงครัว(โรงพยาบาล)มาตรฐาน

ร้านอาหารและแผงลอย ปี 2553-2559

โรงอาหารมาตรฐาน
ตลาดประเภท 1 ปี 2556 - 2559
ตลาดสดน่าซื้อ (Healthy Marget)
ตลาดประเภท 2 ปี 2559
ตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market)
 
ผลการเฝ้าระวัง
น้ำประปาดื่มได้
ผลการเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหาร ปี 2558
ซุปเปอร์มาเก็ต
ผลการเฝ้าระวัง น้ำบริโภค ปี 2559
มินิมาร์ท
ผลการเฝ้าระวัง น้ำบริโภค ปี 2558
โรงแรม
ผลการเฝ้าระวัง น้ำบริโภค ปี 2556    
ผลการเฝ้าระวัง น้ำบริโภค ปี 2555
 
ผลการเฝ้าระวัง น้ำบริโภค ปี 2554
 
กระบวนงานมาตรฐาน (SOP) : EHA

Best Practice

EHA 1001 - 1003 : EHA 1001 / EHA 1002 / EHA 1003

Clean Food Good Taste Plus ปี 2557-2559
EHA 2001 - 2003 : EHA 2001 / EHA 2002 / EHA 2003
ชมรมผู้ประกอบการอาหารดีเด่น ปี 2559
คู่มือวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร
ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดดีเด่น ปี 2559
คู่มือวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านน้ำบริโภค

ขมรมตลาดสดน่าซื้อดีเด่น ปี 2558

ทำเนียบชมรมดีเด่นระดับประเทศ 2552- 2558
หลักเกณฑ์
เขตปลอดโฟม 100 % ปี 2558 -2559
ถนนอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ตลาดนัดต้นแบบ
ตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
สุดยอดตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย
การรับรอง น้ำประปาดื่มได้
องค์กรพัฒนาน้ำประปาดื่มได้แบบยั่งยืน (กปภ.)

เขตปลอดโฟม องค์กรปลอดโฟม 100%

อปท.ดีเด่นด้านการจัดการน้ำบริโภค

ร้านอาหารไทยปลอดภัยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus)

ถอดบทเรียน "ศรีเมืองโมเดล" ตลาดสดน่าซื้อจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ
แนวทางการดำเนินงาน
ถอดบทเรียนตลาดนัดน่าซื้อ ปี2558
ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร (No Foam)
ถอดบทเรียนชมรมร้านอาหารดีเด่นตำบลบางตะบูน ปี 2557
แบบประเมินตนเองในการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร (No Foam)
ถอดบทเรียนการจัดการตู้น้ำหยอดเหรียญ
การดำเนินงานประปาดื่มได้ในโรงพยาบาล
เรื่องเล่าความสำเร็จองค์กรภาคีเครือข่ายชมรม
การเก็บ ส่ง ตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กรมอนามัย)
เรื่องเล่าความสำเร็จร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
หลักสูตร และขั้นตอนการจัดอบรม เจ้าของร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร

ชุดทดสอบภาคสนาม

ดาวน์โหลด

(SI-2)
โลโก้
(อ.11)
* Clean Food Good Taste
* ตลาดสดน่าซื้อ
(อ.31)
* Clean Food Good Taste Plus
* ตลาดนัดน่าซื้อ
รายการชุดทดสอบภาคสนาม และราคา
* No Foam  
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริโภคและอัตราค่าบริการ

ระบบสารสนเทศสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 
แบบฟอร์ม
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
แบบตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารใน ร้านจำหน่ายอาหาร
QR-Code ติดตั้ง Application on Android Phone / Tablet
แบบตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารใน แผงลอยจำหน่ายอาหาร
คู่มือการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบ
แบบตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อ
ระบบการตั้งชื่อ USERNAME
แบบตรวจประเมินตลาดนัดน่าซื้อ
 
 
แบบประเมินถนนอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วิชาการ

แบบประเมินตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1_คู่มือวิชาการ จนท.foodinspecter ก.ย.2556
แบบประเมิน Clean Food Good Taste Plus
2_คู่มือสอสำหรับเจ้าหน้าที่FoodInspecter 2557
แบบประเมินโรงครัวของโรงพยาบาล
3_คู่มือหลักสูตรสอ.ผู้สัมผัสอาหารและเจ้าของ 2557
แบบประเมินโรงอาหาร (สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ต่างๆ)
4_คำชี้แจงขั้นตอนหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสเจ้าของ2554
แบบประเมินระบบประปา
5_คู่มือผู้สัมผัสอาหาร
แบบสำรวจข้อมูลน้ำบริโภค
6_คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาล&ความปลอดภัยในโรงพยาบาล    
7_1 แนวทางการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ       สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก
      อาหารและน้ำเป็นสื่อ (21_12_2557)
   
7_2คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังอาหาร กย56

ไฟล์บรรยาย

8_คู่มือมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม-1
มาตรฐานClean Food Good Taste (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย)
9_คู่มือการดำเนินงานสอและน้ำในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย
มาตรฐานโรงอาหาร
10_คู่มือจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรณีภัยแล้ง
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
11_คู่มือปชชผลิตน้ำดื่มน้ำใช้ในภาวะน้ำท่วม
มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ
12_คู่มือพัฒนาน้ำบริโภคในโรงพยาบาล
การจัดการน้ำบริโภค
13_การออกแบบตลาดสด(คู่มือการออกแบบตลาดสด)
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1001 - 1003
14_แบบโครงสร้างตลาดสด
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 2001 - 2003
15_คู่มือตลาดสดน่าซื้อsmall
ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร (No Foam)
16_ตลาดนัดน่าซื้อ (E-Book)edit
การเฝ้าระวังน้ำบริโภค
17_การเลือกซื้อและล้างผักสดผลไม้
การเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
   

 

   
   
     

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

R1 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำในงานเทศกาล จ.สมุทรสาคร
R2 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่1
R3 สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร และจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร
R4 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหารหลังการจุ่มน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค
R5  จำนวนแบคทีเรียรวมบนช้อนส้อมที่จุ่มลวกในน้ำร้อน และการปนเปื้อนแบคทีเรียจากน้ำร้อนสู่ช้อนส้อม
R6 การศึกษาการพัฒนายกระดับและรักษามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในกระทรวงสาธารณสุข
R7 การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี
R8 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
R9 โครงการศึกษาสุขลักษณะของสถานที่ผลิตอาหารที่จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่ผลิตลูกชิ้น
R10 การศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผ้าเช็ดมือในสถานประกอบการด้านอาหาร
R11 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหารและน้ำในศูนย์เด็กเล็ก
R12 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะในตลาดสดบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
R13 การศึกษาสถานการณ์ และการดำเนินงานตลาดประเภทที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 18 ปี 2553
R14 การศึกษามาตรฐานสุขาภิบาลและสถานการณ์อาหารและน้ำในตลาดนัดพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2
R15 โครงการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับการจัดบริการอาหารนอกสถานที่
R16 ระบบการเฝ้าระวังสภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในพื้นที่มาบตาพุด ปี พ.ศ. 2553-2555
R17 การประเมินระบบคุณภาพการดาเนินงานอาหารปลอดภัยของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปี พ.ศ. 2557-2558
R18 สถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
R19 การศึกษาการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน
R20 การศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการระบบน้ำบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
R21 การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างน้้ำบริโภค สุขอนามัย และสุขภาพในประเทศไทย
R22 การประเมินความสะอาดความปลอดภัยของน้ำบริโภคในครัวเรือน
R23 คุณภาพน้ำบริโภคในชุมชนแออัด
R24 การประเมินคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
R25 ความปลอดภัยของน้ำบริโภคบริการสาธารณะและแบบหยอดเหรียญ
R26 การประเมินคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้าหยอดเหรียญในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 2
R27 การศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคแบบหยอดเหรีญในเขตชุมชนเมือง
       
  สื่อประชาสัมพันธ์
wobble_nofoam ร้านนี้ห่วงใยลูกค้า เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร

ชุดนิทรรศการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร
แผ่นพับ no foam
ไวนิล ภัยเงียบจากกล่องโฟม
สติ๊กเกอร์ วงกลมเขตปลอดโฟม
สติ๊กเกอร์ ร้านนี้ปลอดภัยไม่ใช้โฟม A4
แผ่นพับภาชนะใส่อาหาร
แผ่นพับภาชนะใส่อาหารหน้า2
แผ่นพับผู้สัมผัสอาหารพม่า
แผ่นพับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารพิษภาษาพม่า
แผ่นพับผู้สัมผัสอาหารภาษาอังกฤษ
แผ่นพับผักสดปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย
แผ่นพับการเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
แผ่นพับ วิธีการล้างเขียง
แผ่นพับการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มและการดูแลภาชนะเก็บน้ำในครัวเรือน
แผ่นปลิวเคล็ดไม่ลับ ส้มตำอร่อยปลอดภัย
แผ่นพับคลอรีนฆ่าเชื้อโรค
แผ่นพับตลาดสะอาดปลอดภัยร่วมใจล้างตลาด
โปสเตอร์ 4ล. กินเจ ปลอดภัย ไม่อ้วน
โปสเตอร์ กินเจ ตามหลัก 4ล.
โปสเตอร์ เขียง แผง พื้น
โปสเตอร์ 5ป. เทคนิคเลือกของขวัญให้โดนใจ ถูกใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ
โปสเตอร์ จัดกระเช้ายังไงให้เหมาะกับผู้รับ
โปสเตอร์ การล้างมือที่ถุกสุขลักษณะ7ขั้นตอน
โปสเตอร์ ลดขยะ ทำได้ไม่ยาก ทุกคนต้องช่วยกัน
นิทรรศการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 1
นิทรรศการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 2
นิทรรศการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 7 ขั้นตอน part 3