งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีการดำเนินงานครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

  1. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน

หรือโครงการ โดยพิจารณาที่ผลกระทบและการกระจายของผลกระทบนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน โดยใช้วิธีการ กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินหลายชนิดร่วมกัน (WHO, 2001) (1)   ซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการดำเนินโครงการ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ  รวมถึงนโยบายของทั้งภาครัฐและเอกชน   เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยอาศัยการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีในสภาวะแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยกฎหมายหลายฉบับเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน  

2. การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ  เป็นระบบที่รวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูล

ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อดำเนินการอย่างทันท่วงที ดังนั้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจะต้องคำนึงถึง 3 องค์ประกอบ คือ สิ่งคุกคาม การรับสัมผัส  และผลกระทบต่อสุขภาพ (พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช) (2)   

อ้างอิง
(1)  World Health Organization. 2001. Health impact assessment in Policy and Planning.
World Health Organization. Geneva.
(2)  พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช. อ้างใน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2556.             
ร่างแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม. ม.ป.ท., 2556.

เอกสารสรปผลการดำเนินงานโครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2556 (ดาวน์โหลด)
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2556 (ดาวน์โหลด)