รายงานข้อมูลการจัดเหตุรำคาญ/มลพิษ ภาพรวมระดับจังหวัด

ชื่อจังหวัด

จังหวัด การจัดเหตุรำคาญ/มลพิษ แยกตามแหล่งกำเนิด
ตลาด
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อื่นๆที่ไม่ใช่สถานประกอบการ

จำนวนเรื่อง
(ทั้งหมด)
(ระหว่างดำเนินการ/แล้วเสร็จ)

กาญจนบุรี 0 1 0 0 1 ทั้งหมด( 2 )
(2/0)
นครปฐม 0 0 0 12 3 ทั้งหมด( 15 )
(3/12)
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 1 0 ทั้งหมด( 1 )
(1/0)
ราชบุรี 0 0 0 5 2 ทั้งหมด( 7 )
(1/6)
สมุทรสงคราม 0 0 0 1 0 ทั้งหมด( 1 )
(1/0)
สมุทรสาคร 0 0 0 0 0 ทั้งหมด( 0 )
(0/0)
สุพรรณบุรี 1 13 3 8 16 ทั้งหมด( 41 )
(17/24)
เพชรบุรี 0 0 0 0 0 ทั้งหมด( 0 )
(0/0)
รวม 1 14 3 27 22 ทั้งหมด(67)
(25/42)