Topic : แผนงาน/โครงการ ควบคุมมะเร็งเต้านม ปี 2556-2559
 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาณฯ
โครงการ Healthy Women (รัฐบาล)
โครงการควบคุมมะเร็งเต้านม (กสธ)
ผู้รับผิดชอบ มูลนิธิถันยรักษ์ ,กสธ. , สปสช. รัฐบาล , กสธ. กสธ.
พื้นที่ 18-21 จังหวัดเป้าหมาย ทั่วประเทศ ครอบคลุมหญิง 20 ล้านคน ทั่วประเทศ
ลักษณะ เป็นโครงการ ทั้ง Implement ให้เป็น Best Practice และ ศึกษาวิจัย เพื่อดูประสิทธิผลของ BSE ต่อการลด Cancer size, Staging และ Mortality เพื่อหักล้างการศึกษาของ Shanghai Study ที่สรุปว่า BSE ไม่มีประสิทธิผล เป็นโครงการของรัฐบาลเน้นการส่งเสริม สุขภาพของสตรีโดยจะอบรมเจ้าหน้าที่ รพ..เพื่อเป็นครู ก.สอน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เพื่อเป็นครู ข. ให้สอน อสม.ในเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จากนั้น อสม.จะสอนผู้หญิง เพื่อให้สามารถตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป้าหมาย คือ ผู้หญิง 20 ล้านคน เป็นโครงการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิง
เครื่องชี้วัด
 • BSE อย่างมีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • ร้อยละ ของ Cancer size <=2 ซม.เิพิ่มขึ้นใน 3 ปี
 • ร้อยละของ Staging 1+2 เพิ่มขึ้น ภายใน 5 ปี
 • อัตราตายลดลงภายใน 10 ปี
 • อบรม รพ.1000 แห่ง รพ.สต.10,000 แห่ง
 • รพ./รพ สต.อบรม อสม. 1 ล้านคน
 • อสม.สอนผู้หญิง 20 ล้านคน
 • หญิง 20 ล้านคน BSE อย่างมีคุณภาพและสม่ำเสมอ
 • BSE อย่างมีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • Staging 1+2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
งบประมาณ จาก 3 ส่วนคือ มูลนิธิถันยรักษ์ กสธ.(กรมอนามัย) และ สปสช. โดยงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการ พิมพ์สมุดบันทึกการตรวจเต้านม ด้วยตนเอง เงินกองทุนพัฒนาสตรี ประมาณ 12 ล้านบาท (อยู่ในขั้นตอน defend) งบ PP ของจังหวัด หรือของเขต
 
บทสรุปจากการประชุม
 1. โครงการที่เกี่ยวกับการควบคุมมะเร็งเต้านมในปี 2556 มี 3 โครงการ แม้ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับส่วนกลางต่างกัน แต่ในการดำเนินการในระดับจังหวัด ให้ดำเนินการไปพร้อมกัน โดยบูรณาการให้เป็นโครงการเดียวกัน
 2. เทคนิคการตรวจเต้านม แม้ในหลักการจะเหมือนกันคือ จะการดูและการคลำ การคลำเ้น้น 3 นิ้วมือ กดหนักเบาต่างกัน 3 ระดับ ในการสอนเพื่อไม่ให้เทคนิคการตรวจมีความแตกต่างกันมาก จึงขอให้ยึดการตรวจจากแผ่น CD ของ มูลนิธิของถันยรักษ์ หรือ ของกรมอนามัย (ของถันยรักษ์ และของกรมอนามัยไม่ต่างกันมาก) โดยจังหวัดเดียวกัน ให้เลือกว่าจะใช้ของถันยรักษ์หรือ ของ กรมอนามัย ตามความสะดวกว่าจะหา CD ใดได้สะดวกกว่ากัน
 3. กรมอนามัยได้ทำตัวอย่าง การบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถตอบเครื่องชี้วัดการตรวจราชการ ให้จังหวัดพิจารณาและนำไปปรับใช้ ได้แก่
  1. แบบประเิมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม.
  2. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
  3. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
 4. ควรทำการเก็บข้อมูลว่าเมื่อทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองแล้ว จะพบความผิดปกติเท่าไร และพบมะเร็งเต้านมเท่าไร

เอกสารอ้างอิง
 1. Power Point Breast Cancer Information System
 2. แบบประเิมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม.
 3. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
 4. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)