รายงานการประเมินความพึงพอใจ คิดจากจำนวนผู้ประเมิน 120 คน

รายการ มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. ระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง 31.7 % 49.2 % 16.7 % 1.7 % 0.8 %
2. ระบบมีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว 30.0 % 53.3 % 15.0 % 0.8 % 0.8 %
3. ข้อมูลที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการและมีความถูกต้อง 30.8 % 51.7 % 15.8 % 0.8 % 0.8 %
4. ข้อมูลในระบบเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน 38.3 % 45.0 % 15.0 % 0.8 % 0.8 %
5. การออกแบบ/รูปแบบของระบบมีความเหมาะสมน่าใช้งาน 30.0 % 46.7 % 21.7 % 0.8 % 0.8 %
6. คู่มือการใช้งานเหมาะสม 26.7 % 51.7 % 20.0 % 0.8 % 0.8 %
7. ระบบช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดจำนวนผู้ปฎิบัติงาน 25.0 % 47.5 % 24.2 % 0.8 % 2.5 %
8. ระบบช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานของท่าน 29.2 % 44.2 % 24.2 % 00.0 % 2.5 %
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบในภาพรวม 29.2 % 51.7 % 17.5 % 00.0 % 1.7 %