Untitled Document
 1. ให้บริการแบบผสมผสาน โดยแน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคทั้ง Primary และ secondary Prevention.
 2. ให้ผู้มารับบริการสามารถประเมินความเสี่ยงตนเองได้ และ จัดการความเสี่ยงของตนเองเป็น (Empower People to Improve Health)

 1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับบริการให้สามารถประเมินภาวะสุขภาพของตนได้ และทราบแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีมีสุขภาพดี หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เือื้อต่อสุขภาพ
 2. เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงโดยใช้แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่าคุ้มค่่า เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ หรือได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก เพื่อไม่ให้ลุกลามจนยากต่อการแก้ไข และมีค่าใช้จ่ายสูง
 1. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่กลุ่มวัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุ
 2. กิจกรรมการบริการ ได้แก่ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจสมรรถภาพทางกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่างๆ หรือ การวินิจฉัยโรคหรือภาวะต่างๆตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Early Diagnosis) 
 3. การคัดกรอง จะเน้นคัดกรองโรคที่พบบ่อยในช่วงของแต่ละกลุ่มวัย ได้แก่ การคัดกรองโรคความดันสูง เบาหวาน กลุ่มอาการทางเมตาบอลิค โลหิตจาง ไขมันผิดปรกติ  ความผิดปรกติของระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปรกติของการทำงานของตับ หนอนพยาธิ  รวมถึงมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  และภาวะการขาดฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิง
 4. การให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยง หรือโรคที่ได้ตรวจพบ การแนะนำถึงแนวทางในการที่จะจัดการกับความเสี่ยง หรือโรคที่ตรวจพบการส่งต่อไปยังคลินิกต่างๆของโรงพยาบาล (High Risk Clinic) หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น
Link รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี
 
 1. เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และวิธีการที่เหมาะสมในการวางแผนครอบครัว เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม, มี Child Spacing ที่เหมาะสม ,และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง HIV รวมถึงคัดกรองมะเร็งที่พบบ่อยในสตรี
 2. ปลูกฝังแนวคิดของเรื่อง Gender role , Gender Sensitivity
 1. บริการให้คำแนะนำวิธีการวางแผนครอบครับที่เหมาะสมแก่คู่สมรส รวมทั้งการปลูกฝังแนวคิดว่าการวางแผนครอบครัวเป็นหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย (Gender sensitivity)
 2. บริการวางแผนครอบครัวประเภทต่างๆ ได้แก่ ถุงยาง ยากิน ยาฉีด ยาฝังคุมกำเนิด  การใส่ห่วงคุมกำเนิด รวมถึงการทำหมัน
 3. ให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา
 4. ให้บริการ One stop service ในเรื่องการตรวจเต้านม และการตรวจ Pap Smear การตรวจภายใน และส่งต่อคลินิกต่างๆในโรงพยาบาลกรณีพบสิ่งผิดปรกติ

 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิง ชาย วัยทอง เพื่อให้มีสุขภาพดีในปัจจุบัน และเตรียมตัวสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ มีคุณภาพชีวิตและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
 2. เพื่อให้หญิงชายวัยทอง สามารถปรับตัวและสามารถคงสถานะภาพทั้งด้่านการงาน สังคม และครอบครัวได้อย่างปรกติ
 1. การตรวจสุขภาพตามโปรแกรมเช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปี
 2. การประเมินภาวะพร่องฮอร์โมนและการให้การรักษา โดยเน้นวิธีทางธรรมชาติก่อน ได้แก่ เรื่องโภชนาการ การออกกำลังกาย การฝึกสมาธิ การ Counseling เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การให้ฮอร์โมนทดแทนในราียที่มีข้อบ่งชี้ และไม่มีข้อบ่งห้าม อีกทั้งดำเนินการตามข้อ 2 แล้วไม่ได้ผล
 4. การตรวจพิเศษ ได้แก่ การตรวจระดับของฮอร์โมนเพศชาย หรือหญิง  การตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral Density) การตรวจ Mammogram ,การตรวจ PSA ในรายที่มีข้อบ่งชี้

 1. เพื่อให้ผู้มารับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโภชนาการ ทั้งทุโภชนาการ หรือโภชนาการเกิน สามารถประเมินพลังงานที่ร่างกายที่ใช้ในแต่ละวัน และสัดส่วนของอาหารประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้พลังงานเท่ากับจำนวนดังกล่าว
 2. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับประทานอาหารได้ตามธงโภชนาการ ทราบอาหารที่ควรเลี่ยง ที่ต้องกินแต่น้อย อาหารที่ควรได้รับ รวมถึงเข้าใจในเรื่องอาหารแลกเปลี่ยน
 3. เป็นคลินิกที่รับการส่งต่อ จากคลินิกอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล ในเรื่องโภชนาการ
 1. การประเมินพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน และการจัดอาหารเพื่อให้ได้พลังงานตามที่ควรได้ โดยให้ถูกต้องตามธงโภชนาการ
 2. การคำนวณ Ideal Weight และปริมาณพลังงานที่จะต้องลด หรือจะต้องเพิ่ม ในรายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ โดยใช้การโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย
 3. ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่ผู้รับบริการในเรื่องอาหารแลกเปลี่ยน เพื่อสลับอาหารในหมวดเดียวกันโดยไม่เพิ่มปริมาณพลังงาน เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจในการรับประทานอาหารเดิมๆ  และเรื่องการจดบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน
 4. ให้ความรู้ในเรื่องอาหารที่ควรรับประทานหรือควรหลีกเลี่ยงในกรณีที่มีความผิดปรกติ ต่างๆ เช่น ไขมันสูง  กรดยูริคสูง โลหิตจาง เป็นต้น
 5. การบูรณาการโภชนาการกับการออกกำลังเพื่อลดน้ำหนักหรือลดรอบเอว  โดยไม่ทำมวลกล้ามเนื้อหรือมวลที่ไม่ใช่ไขมัน (Free fat body mass)

 1. เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการออกกำลังกายประเภทต่างๆ เืพื่อให้หัวใจและปอดแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นตัว
 2. บูรณาการเรื่องการออกกำลังกายกับเรื่องโภชนาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการป้องกันโรค (Primary Prevention) และการป้องกันผลแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ (Secondary Prevention)
 3. เป็นคลินิกที่รับการส่งต่อ จากคลินิกอื่นๆ ทั้งภายในภายนอกโรงพยาบาล เืพื่อปรับพฤติกรรมในเรื่องการออกกำลังกาย
 1. การสาธิตวิธีการออกกำลังกายประเภทต่างๆ
 2. การคำนวณปริมาณพลังงานที่ใช้ไปในการออกกำลังกายประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการออกกำลังกายประเภท Aerobic
 3. การเลือกประเภทและวิธีการออกกำลังายสำหรับผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่างๆ  เช่น ในรายที่กระดูกบางควรเลือกออกกำลังที่มีการรับน้ำหนัก (Weight Bearing) เป็นต้น
 4. การบูรณาเรื่องการออกกำลังกาย เข้ากับเรื่องโภชนาการ เพื่อลดน้ำหนักหรือลดรอบเอว  โดยไม่ทำมวลกล้ามเนื้อหรือมวลที่ไม่ใช่ไขมัน (Fat  Free mass) ลดลง

 1. ให้บริการผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้กลับมาเป็นกลุ่มปรกติ หรือลดความเสี่ยงจนไมนำ่ไปสู่ผลแทรกซ้อนจากโรคหรือภาวะที่เป็นอยู่
 2. รับส่งต่อจากคลินิกต่างๆ โดยเน้นหนักโรคที่ใช้ TLC (Therapeutic Life style Change) ร่วมในการรักษา ได้แ่ก่
 1. Expower ให้กลุ่ม High Risk สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ Framingham 10 Year Risk ,NECP ATP Major Risk
 2. การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Therapeutic Life Style Change) สำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นในเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกาย
 3. การให้การรักษาเกี่ยวกับ Metabolic Disease ต่างๆ ได้แก่ Metabolic Syndrome ,โรคเบาหวาน ,ความดันโลหิตสูง,  ไขมันผิดปรกติ และส่งต่อในรายที่มีข้อบ่งชี้
 4. การให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ ได้แก่  ภาวะทุโภชนาการ โภชนาการเกิน และโลหิตจางที่เกี่ยวกับโภชนาการ