ตัวชี้วัด

ID รายการตัวชี้วัด
1101 Maternal Mortality Ratio
1102 พัฒนาการสมวัยในเด็ก 0-5 ปี
1201 เด็กนักเรียนเริ่มอ้วน และอ้วน ภายในปี 2560
1202 อัตราการเสี
1301 Teenage Birth rate ภายในปี 2561
1302 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในประชากรอายุ 15-19 ปี
1401 อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
1402 อัตราตายจากหลอดเลือดหัวใจลดลงจากปีฐานภายในปี 2562
1501 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL)
1502 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน
2101 ร้อยละของอำเภอที่มี DHS ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
2102 ตำบลจัดการสุขภาพอย่างบูรณาการ
2201 ร้อยละการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพลดลง
2301 ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติตด่อที่สำคัญของพื้นที่ได้
2401 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (ระดับ 5)
2501 ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัด
3101 มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข็มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องสำคัญ
3102 มีเครือข่ายนักกฎหมายครอบคลุมครอบคลุมราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3103 ร้อยละของการบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการสำเร็จทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3201 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสียงและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
3301 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
3401 ประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมการบริหารการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่
3501 มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ฯ ร่วมของหน่วยงาน
3601 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ.ผ่านเกณฑประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์