กิจกรรม รายการ เข้าร่วม/คน ค่าลงทะเบียน
การศึกษา อบรม ประชุม 27 885 1,250,200.00 ฿
ศึกษาดูงาน - ภายนอก 0 0
ศึกษาดูงาน - ภายใน 14 1,036