กิจกรรม รายการ เข้าร่วม/คน ค่าลงทะเบียน
การศึกษา อบรม ประชุม 17 461 525,200.00 ฿
ศึกษาดูงาน - ภายนอก 0 0
ศึกษาดูงาน - ภายใน 11 989