ยินดีต้อนรับ

     

ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่หัวข้อ
" ดาวน์โหลดเอกสารอบรม "

-------------------------------------------------------------------------------------

 

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

1. 600102-การยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 20 เม.ย. 60 - 21 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 12 เม.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600103-การจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ

อบรมวันที่ : 17 พ.ค. 60 - 19 พ.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 12 พ.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. 600301-การจัดการตู้น้ำหยอดเหรียญ และน้ำบริโภคในท้องถิ่น

อบรมวันที่ : 25 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 22 พ.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 600405-งานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข

อบรมวันที่ : 27 มี.ค. 60 - 28 มี.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 23 มี.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600406-สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข

อบรมวันที่ : 10 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 7 เม.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600407-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ : 6 มิ.ย. 60 - 8 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 600412-การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.ราชบุรี)

อบรมวันที่ : 20 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 600414-การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ : 12 มิ.ย. 60 - 14 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 7 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

6. 600415-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 รุ่น 2 (สำหรับ รพ.หัวหิน)

อบรมวันที่ : 31 มี.ค. 60 - 2 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 22 มี.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<