ยินดีต้อนรับ

     

ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่หัวข้อ
" ดาวน์โหลดเอกสารอบรม "

-------------------------------------------------------------------------------------

 

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 600423-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่น 2(สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 1)

อบรมวันที่ : 7 ส.ค. 60 - 9 ส.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 3 ส.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600424-การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข (สำหรับนักศึกษาแพทย์ ไม่เปิดลงทะเบียน)

อบรมวันที่ : 3 ส.ค. 60 - 10 ส.ค. 60

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600425-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 11 ก.ย. 60 - 13 ก.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 6 ก.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 600426-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)

อบรมวันที่ : 18 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 13 ก.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 600427-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 3 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)

อบรมวันที่ : 29 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 25 ก.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<