ยินดีต้อนรับ

     

ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่หัวข้อ
" ดาวน์โหลดเอกสารอบรม "

-------------------------------------------------------------------------------------

 

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

1. 600102-การยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 20 เม.ย. 60 - 21 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 12 เม.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600103-การจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ

อบรมวันที่ : 17 พ.ค. 60 - 19 พ.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 12 พ.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 600406-สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข

อบรมวันที่ : 10 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 7 เม.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600416-การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 (สำหรับ รพ.หัวหิน)

อบรมวันที่ : 28 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 24 เม.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600417-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)

อบรมวันที่ : 27 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 600418-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข(สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 3)

อบรมวันที่ : 12 มิ.ย. 60 - 14 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 7 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 600419-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลราชบุรี ระยะที่ 2 )

อบรมวันที่ : 19 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

6. 600420-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 )

อบรมวันที่ : 23 มิ.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<