ยินดีต้อนรับ

     

ทุกหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่หัวข้อ
" ดาวน์โหลดเอกสารอบรม "

-------------------------------------------------------------------------------------

 

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

1. 600202-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ : 12 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 5 ก.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600203-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ : 18 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 12 ก.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600204-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ : 25 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 19 ก.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 600417-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)

อบรมวันที่ : 27 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 21 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 600418-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข(สำหรับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ระยะที่ 3)

อบรมวันที่ : 12 มิ.ย. 60 - 14 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 7 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 600419-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลราชบุรี ระยะที่ 2 )

อบรมวันที่ : 19 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 600420-หลักสูตรการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 )

อบรมวันที่ : 23 มิ.ย. 60 - 25 มิ.ย. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 14 มิ.ย. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

5. 600422-สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)

อบรมวันที่ : 14 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60

ปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.ค. 60 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<