ยินดีต้อนรับ

    

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2562 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

1. 620101-การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 11 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 6 มี.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 620102-การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 22 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 18 เม.ย. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 620103-การจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ

อบรมวันที่ : 14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 8 พ.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 620404-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลมะการักษ์)

อบรมวันที่ : 21 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 16 ม.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 620405-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม)

อบรมวันที่ : 29 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 25 ม.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 620406-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก )

อบรมวันที่ : 11 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 8 ก.พ. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

4. 620407-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง)

อบรมวันที่ : 20 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<