ยินดีต้อนรับ

    

           ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมายสาธารณสุข ด้านการวิจัยและสถิติ และด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับในปีงบประมาณ 2562 มีหลักสูตรที่จะจัดการฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข

1. 620102-การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ : 22 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 18 เม.ย. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 620103-การจัดการเหตุรำคาญแบบบูรณาการ

อบรมวันที่ : 14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 8 พ.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านส่งเสริมสุขภาพ

1. 620201-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1

อบรมวันที่ : 27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 22 พ.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 620202-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ : 3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ค. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 620203-การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ : 10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 6 มิ.ย. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

หลักสูตรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรด้านระบาดวิทยา การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข

1. 620407-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง)

อบรมวันที่ : 20 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

2. 620408-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม)

อบรมวันที่ : 17 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 11 เม.ย. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<

3. 620409-การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)

อบรมวันที่ : 24 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62

ปิดรับสมัครวันที่ 22 เม.ย. 62 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน

>> รายละเอียดหลักสูตร <<