ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ กรมอนามัย   สาขากุมารแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา เป็นศูนย์กลางในการฝึกปฏิบัติงาน
แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ กรมอนามัย
รุ่นแรกในกลุ่มวัยทำงานในเดือน สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2558
และต่อมาได้รับเป็นศูนย์กลางการฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มวัยสูงอายุ
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2559 ต่อมาในปีงบประมาณ 2560
ได้มีการยกระดับเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสาธารณสุขศาสตร์ กรมอนามัยจำนวน 2 ใน 3 ของหลักสูตรทั้งหมด 3 ปี
การฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านแผนกกุมารเวชกรรม รพ.จุฬาลงกรณ์
ได้มีการฝึกปฏิบัติที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จำนวน 2 รุ่น/ปี 
(1 รุ่น ใช้เวลาการมาฝึกปฏิบัติ ครึ่งเดือน)  โดยเนื้อหาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติประกอบด้วย
  1. การเรียนรู้จาก cases
  2. การดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่
  3. การเรียนและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล (Spss v.21)
ดาวน์โหลดเอกสาร

- คำสั่ง
- แผนการสอน
- ตารางเช็คชื่อ
- สรุปการมาเรียน
- ผลการส่งงาน
- Form1
- Form2