ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2562
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
18-20
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับโรงพยาบาลหัวหิน)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
26
รพ.หัวหิน
25
ประชุมการเตรียมการลงพื้นที่ทำวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
14
ศูนย์อนามัยที่ 5
29-31
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก) พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
25
สสอ.ดำเนินสะดวก
พฤศจิกายน
7-9
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.ดำเนินสะดวก) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
23
รพ.ดำเนินสะดวก
ธันวาคม
3
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
115

ศาลาวัดเพลง อำเภอวัดเพลง

4
อบรมการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้ม แพทย์ประจำบ้าน และผู้สูงอายุ
20
ศาลาประชาคม ราชบุรี
12
อบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กที่บ้าน ผู้ปกครองเด็ก 3-5 ปี
60

โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทนาคาร)

19
อบรมให้ความรู้การดำเนินงานคลินิคอดบุหรี่ ของโรงพยาบาลราชชุรี แพทย์ประจำบ้านและผู้เข้าร่วมการสมัครใจอดบุหรี่
20
รพ.ราชบุรี
20
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
63
รพ.สต.เวียงทุน
มกราคม
8
การอบรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 1) ผู้สูงอายุตำบลวัดเพลง
20
ศาลาหมู่บ้าน ต.วัดเพลง อ.เมือง จ.ราชบุรี
9-11
การอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุข แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารแพทย์ จุฬาฯ
11
ศูนย์อนามัยที่ 5
15
การอบรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 2) ผู้สูงอายุตำบลวัดเพลง
18
ศาลาหมู่บ้าน ต.วัดเพลง อ.เมือง จ.ราชบุรี
17
การอบรมการให้ความรู้ เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี ผู้ปกครองเด็ก โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม
46
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม
21-23
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานระยะที่ 1(สำหรับ รพ.มะการักษ์) แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
รพ.มะการักษ์
22
การอบรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 3) ผู้สูงอายุตำบลวัดเพลง
20
ศาลาหมู่บ้าน ต.วัดเพลง อ.เมือง จ.ราชบุรี
29
การอบรมการให้ความรู้เพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ในการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมและป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 4) ผู้สูงอายุตำบลวัดเพลง
23
ศาลาหมู่บ้าน ต.วัดเพลง อ.เมือง จ.ราชบุร
29-31
อบรมการทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานระยะที่ 1 สสอ.โพธาราม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสอ.โพธาราม
กุมภาพันธ์
   
   
   
   

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559