ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา

ผลการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ปี 2561
เดือน
วันที่
โครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรที่จัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน (คน)
สถานที่ฝึกอบรม
ตุลาคม
3-5
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
29
ศูนย์อนามัยที่ 5
10-12
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม)
ทันตแพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
30
สสจ.นครปฐม
17-19
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข ระยะที่ 2 (สำหรับ รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
31
รพ. พระจอมเกล้า
พฤศจิกายน
1-3
การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 (สำหรับ สสจ.ราชบุรี)
แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศูนย์อนามัยที่ 5
ธันวาคม

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559