ผลการดำเนินงานการให้บริการห้องประชุม และสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์

ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559