Smart Provincial Team Competency Survey

วันที่

หัวข้อ

แบบทดสอบ

เฉลย

1 มิถุนายน 2559 Statistic
5 มิถุนายน 2559 Bio stat
3 เมษายน 2560 รายงานการศึกษา    
4 กรกฎาคม 2561 การประเมินโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข    
9 กรกฎาคม 2561 ผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)