การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ฟันเทียมพระราชทาน

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคกลุ่มผู้สูงอายุ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ครู ก) เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Team Care) ปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
29 กพ. 2555
 
...โดย แพทย์หญิงแสงนภา อุทัยแสงไพศาล ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย น.ส.ศินาท แขนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย นส.บุษรินทร์ พูนนอก ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย นส.รัชนีวรรณ กวดนอกศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย นส.ศรีประภา ลุนละวงค์ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย นส.นันทิยา ชุละดี ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
...โดย นส.นันทิยา ชุละดี ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
แนวทางกาดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long team Care)
ประจำปี 2555

 
  Copyrigh © 2011 Reginal Health Promotion Center 5 nakhonratchasima (แสดงผลได้ดีที่ IE6 or high 1024x786 หรือสูงกว่า)   

  177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 |โทร. 0-4430-5131 , 0-4430-5132 | โทรสาร. 0-4429-1505-6
  อีเมล์: anamai5@anamai.mail.go.th | Admin : 0-4430-5131 ต่อ 158