1

2

3

4

5

6

7

8

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคา

ข่าวสอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (17 ก.พ. 2558)
เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นเดียว (17 ก.พ. 2558)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจภาพรังสีเต้านม (แมมโมแกรม)และคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) (19 ม.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล) (19 ม.ค. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แมมโมแกรม) (19 ม.ค. 2558)
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกด้วยระบบดิจิตอล (19 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (13 ม.ค. 2558)
แก้ไขประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ต.ค. 2557)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 ต.ค. 2557)
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (16 ต.ค. 2557)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (16 ต.ค. 2557)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (16 ต.ค. 2557)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ (16 ต.ค. 2557)

หน้า : [1]