หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคา

ข่าวสอบราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (16 ต.ค. 2557)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (16 ต.ค. 2557)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ (16 ต.ค. 2557)
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (16 ต.ค. 2557)

หน้า : [1]