หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับเขต
โครงการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ

ผลการประเมิน รพศ. /รพท. รพช. รพ.ของศูนย์อนามัย
จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ทำได้ จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ทำได้ จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ทำได้
1. จังหวัด ราชบุรี            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 4 0 6 0 1 1
 - ระดับดี             180   คะแนน 4 4 6 3 1 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 4 0 6 3 1 0
2. จังหวัด กาญจนบุรี            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 2 2 13 1 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 2 0 13 9 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 2 0 13 3 0 0
3. จังหวัด สุพรรณบุรี            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 2 2 8 4 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 2 0 8 3 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 2 0 8 1 0 0
4. จังหวัด นครปฐม            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 1 0 8 0 1 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 1 1 8 3 1 1
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 1 0 8 5 1 0
5. จังหวัด สมุทรสาคร            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 1 0 2 0 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 1 1 2 2 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 1 0 2 0 0 0
6. จังหวัด สมุทรสงคราม            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 1 0 2 0 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 1 0 2 0 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 1 1 2 2 0 0
7. จังหวัด เพชรบุรี            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 1 0 7 0 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 1 1 7 4 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 1 0 7 3 0 0
8. จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์            
ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเอง
 - ระดับดีเด่น        200   คะแนน 1 0 6 0 0 0
 - ระดับดี             180   คะแนน 1 1 6 3 0 0
 - ระดับพัฒนาได้    160   คะแนน 1 0 6 3 0 0

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health