หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐาน Click แบบประเมินตนเอง
 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบาย  click ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะทำงาน
 2. ประกาศนโยบาย/มาตรการ  Click ตัวอย่างนโยบาย
 3. สื่อสารนโยบาย/มาตรการ
 4. นำนโยบายและมาตรการสู่การปฏิบัติ Click แผนงาน/โครงการที่จะนำนโยบาย/มาตรการสู่การปฏิบัต
 5. วัตถุดิบในการประกอบอาหารปลอดภัย ด้วยการตรวจสารปนเปื้อน 5 ชนิด ทุก 3 เืดือน
  1. สารกันเชื้อรา
  2. บอแรกซ์
  3. สารฟอกขาว
  4. ฟอร์มาลิน
  5. ยาฆ่าแมลง
 6. โรงครัว
  1. โรงครัวได้มาตรฐานกรมอนามัย 30 ข้อ Click มาตรฐานโรงครัว 30 ข้อ
  2. โรงครัวประกอบอาหารสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม ให้คนไข้และเมื่อจัดประชุม
  3. โรงครัวเพิ่มผักผลไม้ ในการประกอบอาหาร ให้คนไข้และเมื่อจัดประชุม
 7. ร้านอาหาร/แผงลอยในโรงพยาบาล
  1. ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste (CFGT) Click มาตรฐาน CFGT สำหรับร้านอาหาร
  2. ได้เมนูชูสุขภาพ Click คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการเมนูชูสุขภาพ
 8. การประชุมแบบ Healthy Meeting  click คู่มือ Healty Meeting
 9. การให้โภชนศึกษาในผู้ป่วยนอก และการเยี่ยมบ้าน
  1. การให้โภชนศึกษาในผู้ป่วยนอก
  2. การเยี่ยมบ้านในกลุ่มเสี่ยงป่วย
  3. สำรวจพฤติกรรมการบริโภค ปีละครั้ง
  4. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องโภชนการเดือนละครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health