ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

วันที่
รายละเอียด
22 มี.ค. 54 - สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่าครั้งที่ 2
15 ก.พ. 54 -ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 4 ชั้น ด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิคส์
9 ก.พ.54 - สอบราคาจ้างศึกษาและออกแบบการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า
13 ธค.53

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิคส์

-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง

24 พย.53

- การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง(TOR)

19 ตุ.ค.53
- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ
8 ก.ย.53

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

- น้ำยา VARIANT BATA T HAL SHORT REORDER PACK จำนวน 4 กล่อง

16 ก.ค.53

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย 2 รายการ

- เครื่องวิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

- จักรยานนั่งปั่น จำนวน 1 เครื่อง

8 ก.พ.53
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ( เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)
8 ก.พ.53

ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

- เครื่องไฟส่องเด็กลดอาการตัวเหลืองจำนวน 2 เครื่อง

- เตรื่องคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด และคัดกรองการได้ยินในผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

 

5 พ.ย. 52
ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย 2000 ชุด)
5 ตุ.ค .52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องล้างฟิมล์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง)
11พ.ค.52
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
11 พ.ค.2552
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
6พ.ค.2552
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ)
30 มี.ค.2552
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
30มี.ค.2552
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ยูนิตทำฟัน)
18พ.ย.2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
 
27 ต.ค.2551
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
20 ก.ย.2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ครั้งที่ 4
4 ก.ย.2551
ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
13ส.ค.2551
ประกาศกรมอนามัยเรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคารของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
13 ส.ค. 2551
ประกาศกรมอนามัยเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด
20 มี.ค.2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
11มี.ค.2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล ครั้งที่ 3
4 ก.พ.2551
17 ม.ค.2551
ประกาศกรมอนามัย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กล้องวงจรปิด)
13 ธ.ค.2550
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
14 พ.ย..2550
ประกาศกรมอนามัย เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด)
12ต.ค.2550

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ

10ต.ค.2550
บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติยกเลิกผลการเปิดซองสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
15 ก.ย.2550
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
28 ส.ค.2550
ประกาศกรมอนามัย เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ
1ส.ค. 2550
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด)
 
25ก.ค.2550
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
20 ก.ค.2550
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
3 ก.ค.2550
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
13 ม.ิย.2550
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค.2550
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
22 เม.ย.2550
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
11 เม.ย.2550
ผลการเปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร
9 มี.ค. 2550
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
20 ธ.ค.2549
ผลการเปิดสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน
 22พ.ย.2549
ประกาศกรมอนามัย  เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน