แฟ้ม หมวดดัชนีข้อมูลข่าวสารฯ มาตรา 9 รายชื่อข้อมูลฯ

1

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้ง
ความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉับ ดังกล่าว

ไม่มี
2
นโยบายและการตีความ

1.นโยบายกรมอนามัย

3
แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนิการ - แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจำปี2559
4
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ขั้นตอนการบริการต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
5
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจจานุเบกษา
ไม่มี
6

สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

หรือสัญญาร่วมทุน กับเอกชนในการทำบริการสาธารณะ

ไม่มี
7

มติคณะรัฐมนตรีหรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรี ทั้งที่ระบุรายชื่อ รายงานวิชาการ

รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาด้วย

ไม่มี
8
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  
8.1
ประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหน่วยงาน

  - ประกาศจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปและเอ็กซเรย์ฟันระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บ และรับส่งข้อมูล ทางการแพทย์

8.2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559(สขร.1)
8.3
เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- ข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

หมวดเพิ่มเติม
9
รายชื่อเอกสารผลงานทางวิชาการ (อวช.) และงานวิจัย

1.การสำรวจภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคกลาง ปี 2556 

2.การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงโม่หิน ในต าบลหนองชุมพลเหนือ อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

3.: ศึกษาและพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลของงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 

4.พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 5

10
รายชื่อ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสต ของหน่วยงานกรมอนามัย -สื่อเผยแพร่ของกลุ่มงานต่าง ๆศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี