ผลงานวิชาการประกอบการประเมินบุคคล (อวช.)ของกรมอนามัย

 

- การจัดอัตรากำลังบุคลากรพยาบาลตามความต้องการทางการพยาบาล ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร

(กาญจนา จิวานานนท์, พยาบาลวิชาชี ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2552 ,จำนวนหน้า 19 หน้า สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)

 

 

- พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร
      
(มุขดา  ธนันทา , พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551 จำนวนหน้า20หน้า,   สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)
  - การศึกษาอัตราการรอดชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมาก  ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี
              
(พรพรรณ  วุฒิภาพ , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551 จำนวนหน้า 16 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)  
  - การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก
           
   (พรรณงาม  สุนทร ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า   21 หน้า,  
       สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
       ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)     
  - การส่งเสริมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น
           (ประภา  อารีย์กับ, พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551 จำนวนหน้า 16หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)
  - สถานการณ์ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปี พ.ศ. 2550
          (วรรณา  เข็มมาลัย , พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551 จำนวนหน้า 14 หน้า,
       สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
       ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรีี, ,ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี
  - การศึกษาลักษณะการฝากครรภ์    ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์   และผลการคลอด  ของมารดาอายุ  35  ปี ขึ้นไป ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีระหว่างปี 2545 - 2550 
          (ธิดา   ธิติวิภู   , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551 จำนวนหน้า 14  หน้า , สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี, ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช )
  - ผลของการตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  
 
            (วัลลี  ม่วงสวนขวัญ , พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551
      จำนวนหน้า 20 หน้า, สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรีี, ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
       จักรีรัช  ,ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี ) 
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ปี  2550  ศูนย์อนามัยที่  4  ราชบุรี
   
        (นพรัตน์ เม่งสุน, พยาบาลวิชาชีพ 6ว.    ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2550  จำนวน 17 หน้า, สถานที่เก็บ
      ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การศึกษาลักษณะการฝากครรภ์ ผลการคลอด   และภาวะแทรกซ้อนจากการ ตั้งครรภ์ของมารดาวัยรุ่นกับมารดาอายุ  20-30 ปี 
          (เบญจวรรณ ชุนเกษา, พยาบาลวิชาชีพ 6ว.    ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2551  จำนวน 15 หน้า, สถานที่เก็บ
      ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
          (วรินทร์พร  ดีพัฒนา พยาบาลวิชาชีพ 6ว. ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550
     จำนวนหน้า18หน้า,  สถานที่เก็บ  ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด ศูนย์อนามัยที่  4 ราชบุรี)
  - การศึกษาผลการดูแลตามแนวทางการพยาบาลการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  
           ( ประทิน  โชคโภคาสมบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551
     จำนวนหน้า16หน้า,  สถานที่เก็บ  ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - สถานการณ์การตายปริกำเนิดของทารก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2545-2550
          (เบญจา   พึ่งอุบล , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.    ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2551  จำนวน 20 หน้า, สถานที่เก็บ
      ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การใช้ชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิดที่คลอดทางหน้าท้องเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4     ราชบุรี

        (เกษร  วรรณิสรณ์  พยาบาลวิชาชีพ 6 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า   23หน้า,
        สถานที่เก็บ  ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี      
        ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด  ศูนย์อนามัยที่ 4    ราชบุรี )
  - การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม ในเขตสาธารณสุขที่ 4 ปี 2549
        (ศิริลักษณ์    ขณะฤกษ์ , นักวิชาการสาธารณสุข 5.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ,ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 ,
         จำนวนหน้า14หน้า,  สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - ประสิทธิผลของเอกสารแนะนำการใช้ยาในเด็กต่อความรู้เรื่องการใช้ยาน้ำต้านจุลชีพของผู้ปกครองเด็ก
        (วิวัฒนา คณาวิฑูรย์ เภสัชกร 7 , ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ 2551, จำนวนหน้า 3 หน้า,
        สถานที่เก็บห้องสมุด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)     
  - การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป KKU-DCIP-Clear โดย   ใช้  Heating block
         (บุษบา  เตชาชัยนิรันดร์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2551
          จำนวนหน้า10 หน้า,    สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี
  - ปัจจัยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่งานหลังคลอด โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี                                                  
       
    (จินตนา แก้วไชยษา ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550
          จำนวนหน้า19 หน้า,    สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี )
  - การศึกษาผลการใช้แนวทางการปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีอายุครรภ์ ≥ 35 สัปดาห์ เรื่อง Neonatal Jaundice ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
         ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

       (ลัดดา ผูกน้อย ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550
       จำนวนหน้า26หน้า,    สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
  - ผลของการออกกำลังกาย แบบแอโรบิก และการบริหารกล้ามเนื้อ ต่อสมรรถภาพทางกายของสมาชิกศูนย์บริหารร่างกาย  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
        (พรนิภา   เผือกหอม ,นักวิชาการสาธารณสุข 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ,ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 ,
         จำนวนหน้า17หน้า,  สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์
          (ธิดา   ธิติวิภู   , พยาบาลวิชาชีพ5.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550  จำนวนหน้า 12  หน้า ,
          สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี )
    
  - สรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กเขตสาธารณสุขที่  4 ปีงบประมาณ 2549
        (วรรณา ศรีจันทร์ ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 , ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549
        จำนวนหน้า 19 หน้า ,สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี )    
  - การศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะและพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะ เขตสาธารณสุขที่ 6,7  ปี2550
         (พาณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ,นักวิชาการสาธารณสุข 6ว. ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรี,ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550,
         จำนวนหน้า16 หน้า, สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)        
  - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในหญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก
         (ฐิติรัตน์  รอบจังหวัด , พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า 10 หน้า,
         สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
         ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรีี, ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช )
   - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะทารกตายในครรภ์
       (วรรณา  เข็มมาลัย , พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า 15 หน้า,
       สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
       ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรีี, ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช ,ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี )
  - การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีปัญหาหัวนมสั้น
       (วัลลี  ม่วงสวนขวัญ , พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า 10 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรีี, ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช ,ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี )
  - การพยาบาลทารกกลุ่มอาการสูดสำสักขี้เทา
      (พรพรรณ  วุฒิภาพ , พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า 10 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)
  - การดูแลผู้คลอดวัยรุ่นคลอดปกติ : กรณีศึกษา
     (ประภา  อารีย์กับ, พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า 12 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)
  - การพยาบาลทารกที่มีภาวะตัวเหลือง
     (มุขดา  ธนันทา , พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550 จำนวนหน้า10 หน้า,   
      สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี ี)         
  - การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
       (พรรณงาม  สุนทร ,พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า   13หน้า,  
       สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
       ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)        

  - การศึกษาผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
   
(อมรศรี พังเครือ  , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549  จำนวนหน้า 13  หน้า ,
     สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี )
    
  - ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยที่มารับบริการ ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
    ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี     

    (ศิริวรรณ  อักษรศรี , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549
    จำนวนหน้า63หน้า , สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
  - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด
    (จิตรา  ศุขวงษ์ ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า 63
     หน้า , สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ตู้หนังสืองานห้องคลอด  ศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี)
  - ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กที่มารับบริการต่อการให้บริการพยาบาลของห้องตรวจโรคเด็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
     (วาทินี  ไล้ง้อ ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549  จำนวนหน้า39หน้า ,
      สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4     ราชบุรี )    
 
  - การพยาบาลทารกที่เป็นโรคปอดอักเสบ 
    (ลัดดา ผูกน้อย ,พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2548 จำนวนหน้า11 หน้า,   
    สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี )
  - ความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดต่อการพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐ เขตอำเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี
    
(จำนงค์ ชุ่มดวงใจ ,พยาบาลวิชาชีพ 6 ว..  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า 15 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)
  - ความพร้อมและการยอมรัของมารดาระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาที่่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
     (จุฑารัตน์ สนุกแสน , พยาบาลวิชาชีพ 6ว. .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการพ.ศ.2549  จำนวนหน้า11 หน้า,
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ,ตู้หนังสืองานหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี )
  - การศึกษามารดาที่มีภาวะตกเลือดภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยที่ 4 ราชบุรี
   
(นิตยา วัดสิงห์ ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว.   ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549   จำนวนหน้า11 หน้า   ,
     สถานที่เก็บห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)
  - การประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้บริการตลาดสดน่าซื้อโดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548 (PMQA)
    
(พาณี  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ,นักวิชาการสาธารณสุข 5  ศูนย์อนามัยที่4ราชบุรี,ปีที่ดำเนินการพ.ศ.2547,
      จำนวนหน้า14 หน้า, สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)

  - ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับการออกกำลังกายของผู้บริหาร สาธารณสุข
    (พรนิภา   เผือกหอม ,นักวิชาการสาธารณสุข 5  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ,ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2548 ,
    จำนวนหน้า14หน้า,  สถานที่เก็บ ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ศูนย์อนามัยที่ 4      ราชบุร   
    
(สมจิตร  ศรีสุวรรณ์ , พยาบาลวิชาชีพ 6ว.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549  จำนวนหน้า 19 หน้า ,
      สถานที่เก็บห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  )
  - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมดลูกออกทางหน้าท้องในผู้ป่วยเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก 
    (เสริมสุข  ดีพัฒนา , พยาบาลเทคนิค 6.  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549  จำนวนหน้า 14 หน้า ,
    สถานที่เก็บห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด
  - ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่คลินิกฝากครรภ์และงานห้องคลอด
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

      (ศิริรัตน์  รักยงค์ ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว.   ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า18หน้า ,
       สถานที่เก็บห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีตู้หนังสืองานห้องคลอด
       ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)
   - ผลของการใช้เสื้ออุ่นรักจากอกแม่ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในห้องคลอด
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่    4 จังหวัดราชบุรีุ
  
   (นิศา เม้าสง่า ,พยาบาลวิชาชีพ 6ว.   ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า11 หน้า,
      สถานที่เก็บหอสมุดแห่งชาติ , ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช   ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี  
      ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)
  - การปรับปรุงกระบวนการจัดยาเพื่อลดระยะเวลารอรับยาของผู้รับบริการ
     (ชุติมาพร ไตรนภากุล, เภสัชกร 5   ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2545-2546 จำนวนหน้า16 หน้า,
       สถานที่เก็บห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตู้หนังสืองานเภสัชกรรม  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)

  - ปัจจัยสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
     ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

     (จิตรา  ศุขวงษ์, พยาบาลวิชาชีพ 6ว.   ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ,  ปีที่ดำเนินการพ.ศ.2550จำนวนหน้า17หน้า, 
      สถานที่เก็บ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตู้หนังสืองานห้องคลอด
      ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี)          
  - การส่งเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ในมารดาที่มีภาวะรกเกาะต่ำ
    (เกษร  วรรณิสรณ์  พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549 จำนวนหน้า12หน้า,
     สถานที่เก็บ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี      
     ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด  ศูนย์อนามัยที่ 4    ราชบุรี )
  - กรณีศึกษาการพยาบาลระหว่างคลอดเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
    ( ประทิน  โชคโภคาสมบัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2550
     จำนวนหน้า12หน้า,  สถานที่เก็บ  ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดสัดส่วนระหว่างทารกกับเชิงกราน และคลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง
      ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุร

     (เบญจวรรณ ชุนเกษา, พยาบาลวิชาชีพ 5ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2550 จำนวน 11 หน้า, สถานที่เก็บ
      ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การพยาบาลมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์และคลอดโดยผ่าตัดทางหน้าท้อง : กรณีศึกษา
    (เบญจา   พึ่งอุบล , พยาบาลวิชาชีพ 5    ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. 2549  จำนวน 15 หน้า, สถานที่เก็บ
      ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  ตู้หนังสืองานห้องคลอด ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี)
  - การส่งเครื่องมือผ่าตัดทางหน้าท้อง ในหญิงตั้งครรภ์นอกมดลูก
    (นพรัตน์   เม่งสุน พยาบาลวิชาชีพ 5 .  ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี , ปีที่ดำเนินการ พ.ศ.2549   จำนวนหน้า15หน้า,
     สถานที่เก็บ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี, ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ 4  ราชบุรี,ตู้หนังสือหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ,
    ตู้หนังสืองานห้องผ่าตัด