คุณกำลังมองหาอะไร?

ร่

ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.09.2564
7
0
แชร์
21
กันยายน
2564

วันที่ 2 กันยายน 2564  ดร.เกศทิพย์   ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตตรวจราชการที่ 3 จังหวัดราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนายแพทย์วิเชียร   ตันสุวรรณนนท์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และทีมกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ร่วมติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานภาคการศึกษาและสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง  โอกาสนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นย้ำเกี่ยวกับ 3 จุดเน้นสำคัญ ได้แก่ 1) เน้นการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย สังเกตอาหาร ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Save Thai 2) ดูแลและทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่มักจะเกิดการแพร่ระบาด 3) จัดทำแผนเผชิญเหตุของแต่ละโรงเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งให้ข้อแนะนำมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน