คุณกำลังมองหาอะไร?

ติ

ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก ในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Accommodation Isolation : FAI ) จังหวัดราชบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2564
4
0
แชร์
07
กันยายน
2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,แรงงานจังหวัด, จัดหางานจังหวัด, ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และท้องถิ่น ลงพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้า  การจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก ในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Accommodation Isolation : FAI) ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี 3195/2564  ที่กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจัดตั้งศูนย์พักแยกกัก สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (โควิต-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Accommodation isolation : FAI โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานและต้องเพียงพอต่อการแยกกัก ตามแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้สถานประกอบการโรงงานให้ความร่วมมือพร้อมดำเนินการตามมาตรการดังกล่า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน