คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และมอบสิ่งสนับสนุนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดราชบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2564
6
0
แชร์
07
กันยายน
2564

วันที่ 7 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อม?ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งมอบสิ่งสนับสนุนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี .เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะร่วมกับลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำข้อเสนอแนะทางวิชาการรวมทั้งให้ลงทะเบียนการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ใน Platform Thai stop Covid และมอบสิ่งสนับสนุนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พักคอย (CI) เทศบาลตำบลหลักเมือง และเทศบาลตำบลหินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ทั้งนี้สำหรับการดูแลศูนย์พักคอย (CI) มีหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลเรื่องการปรับปรุงสถานที่ การบริหารงานในภาพรวม การสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 2. สาธารณสุขในพื้นที่ โดยมี รพ.สต.พร้อมทีมงาน และ อสม. รับผิดชอบและคอยสนับสนุนเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย และ การติดต่อประสานงานกับแพทย์ทางโรงพยาบาล 3. การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชน จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหากไม่เพียงพอจะขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหาร สำหรับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กำหนดมอบสิ่งสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย คลอรีนน้ำ คลอรีนเม็ด  อ.31  ถุงแดง น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ล้างมือ ปูนขาว และหน้ากากอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน