คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายพิจิตร คำทอง

2563
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภย_ประจำป_2563_นายพจตร_คำทอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายเล็ก วงศ์ทอง

2563
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภย_ประจำป_2563_นายเลก_วงศทอง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายสวัสดิ์ เอี่ยมคง

2563
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภย_ประจำป_2563_นายสวสด_เอยมคง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายวิสูตร แผนชากร

2563
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภย_ประจำป_2563_นายวสตร__แผนชากร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 นายทนงศักดิ์ แฟงตะคุ

2563
จางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภย_ประจำป_2563_นายทนงศกด__แฟงตะค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำปี 2563

2563
จางตรวจเชคบำรงรกษาเครองกำเนดไฟฟา_ประจำป_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก

2563
จางเหมาบรการดแลบำรงรกษาลฟตอาคารผปวยนอก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563
1ซอวสดวทยาศาสตรและการแพทย_๑_รายการ_โดยวธเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 1108001152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563
2จางซอมเปลยนอะไหลเครองพมพ_หมายเลขครภณฑ_๑๑๐๘๐๐๑๑๕๒_โดยวธเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563
3ซอเครองปรบอากาศ_จำนวน_2_เครอง_โดยวธเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

11. จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563
4จางเหมาทำกระเปาผาใสเอกสารพรอมสกรนขอความ_๑_ตำแหนง_จำนวน_๑_งาน_โดยวธเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2563
5จางเหมาบรการถายเอกสาร_จำนวน_๑_งาน_โดยวธเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย