คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
Announcement_of_bid_winners_for_Floor_5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
Announce_floor_5_2_P1-7.PDF
ขนาดไฟล์ 4.34 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
รางเอกสารประกวดราคาจางกอสรางงานตอเตมอาคารชน5.PDF
ขนาดไฟล์ 7.75 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
ประกาศยกเลกการประกวดราคาจางกอสรางตอเตมอาคารชน5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
แผนปฏบตการจดซอจดจางปงบประมาณ2563_เงนงบประมาณ-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
แผนปฏบตการจดซอจดจางปงบประมาณ2563_เงนงบประมาณ-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
แผนปฏบตการจดซอจดจางปงบประมาณ2563_เงนงบประมาณ-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณ)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
แผนปฏบตการจดซอจดจางปงบประมาณ2563_เงนงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
243140_ประกาศกรมอนามย_เรอง_ประกวดราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16ครอบครัว)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
ประกาศผชนะ_32_หอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
ประกาศประกวดราคากอสรางอาคารพกพยาบาล_32_หอง16_ครอบครว.PDF
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบัน
รางประกาศศนยอนามยท_5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางขอบเขตของงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางเอกสารประกวดราคา.PDF
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย