คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 5

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

About Hero 0

นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการ

About Hero 1

นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริการ

About Hero 2

นางสาวชัชฎาภรณ์ จิตตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

About Hero 3

นางสาวดลฤดี แก้วสวาท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ด้านพัฒนากำลังคน (CHRO)

About Hero 4

นางสาวอุบล จันทร์เพชร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ด้านวิชาการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

About Hero 5

นางพัชรี วารีนิล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ด้านพัฒนาคุณภาพ (PMQA)

About Hero 6

นางบุษบา แพงบุปผา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ด้านการพยาบาล

About Hero 7

นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตร์

About Hero 8