คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นหน่วยงานของทางราชการที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความผาสุข ของผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ และชุมชน ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างกายภาพ
  อาคารและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทในศูนย์อนามัยที่ 5 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีโครงสร้างกายภาพที่เข้มแข็งมั่นคง ตามกฎหมายควบคุมอาคารและถูกหลักวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นหลักประกันว่า ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่จะปลอดภัยจากโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสนับสนุนส่งเสริมการปฎิบัติงานและการบริการประชาชน
 2. ด้านสิ่งแวดล้อม
  • 2.1 ลดการเกิดของเสียในศูนย์อนามัยและโรงพยาบาล ทั้งจากกระบวนการผลิต การบริการและการใช้งานทั่วไป
  • 2.2 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการนำวัสดุ ครุภันฑ์ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ (Reuse) และคัดแยกของที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก โดยผ่านกระบวนการแปรรูป (Recycle)
  • 2.3 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงานการใช้วัสดุ ครุภันฑ์ และวชภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • 2.4 จัดสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยและโรงพยาบาล ให้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน
  • 2.5 การจัดการของเสียมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน
 3. ด้านความปลอดภัย
  • 3.1 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่
  • 3.2 มีการจัดการระบบจราจรภายในศูนย์อนามัยและโรงพยาบาล ให้เกิดความคล่องตัวและปลอดภัย สามารถอำนวยความสะดวกกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
  • 3.3 มีระบบเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่
 4. ด้านอัคคีภัย
  • 4.1 มีแผนหลักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
  • 4.2 มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย
  • 4.3 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ
  • 4.4 บุคลากรทุกระดับมีความรู้และมีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • 4.5 มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกปี
   ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 5 มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินไปและบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ