คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (Dashboard)

 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

3. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน

7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

8. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

9. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก

10. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

11. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง

12. ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง