คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ในปีงบประมาณ 2559 กรมอนามัยได้เปลี่ยนชื่อศูนย์ฯให้สอดคล้องกับเขตบริการสุขภาพที่ 5 เป็นศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดในปี 2557 มีการปฎิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง มีการแบ่งเขตบริการสุขภาพเป็น 12 แห่ง ซึ่งศูนย์ฯรับผิดชอบเขตบริการสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัดเดิม) มีขอบข่ายของงานครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. อนามัยการเจริญพันธุ์ประกอบด้วย อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว เอดส์ (HIV/AIDS) อนามัยวัยเรียนและเยาวชน อนามัยวัยหมดระดูและผู้สูงอายุ ครอบครัวศึกษา การมีบุตรยาก การแท้งบุตร มะเร็งระบบสืบพันธุ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  2. โภชนาการ
  3. ทันตสาธารณสุข
  4. ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  5. อนามัยสิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)
  6. อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยและภาวะฉุกเฉิน
  7. คุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายสาธารณสุข
  8. สุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  9. ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ เช่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สถานประกอบการ ที่พักอาศัยและ สถานบริการสาธารณะ เป็นต้น