คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุน อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน ของเขตสุขภาพที่ 5

 

พันธกิจ

 1. สนับสนุนวิชาการให้กับทุก Actors ในระบบ(Provider, Purchaser, Regulator, อปท, Non Health Sector) เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบหรือแก้ไข/ป้องกันปัญหาสุขภาพภายในเขต (Information & Advocacy Center)
 2. วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ (Research & Technology Center)
 3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงการอภิบาลระบบจากส่วนกลางมายังเขตสุขภาพ (System Governance)
 4. บริการสาธิต เพื่อพัฒนารูปแบบบริการที่สามารถใช้ได้จริงในบริบทของหน่วยบริการต่างๆ (รพ.สต/รพช/รพศ/รพท/ชุมชน/อปท) (Service Center)
 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Training Center)

 

บทบาทหน้าที่

 1. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ การอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพที่ 5
 2. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี การบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และกฎเกณฑ์รวมทั้งการับรอง มาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบและกลไก เครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดล้อม รวมถึงระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับเขต
 5. พัฒนาระบบ กลไก เป็นวิทยากรให้ความรู้ การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 6. ถ่ายทอดและพัฒนาขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ และจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แก่ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน อปท ภาคีเครือข่าย และชุมชน
 7. สร้างกระแสสังคม รณรงค์ เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม
 8. ติดตามนิเทศงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มวัย
  • 1.1 แม่และเด็ก
  • 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น
  • 1.3 วัยทำงาน
  • 1.4 วัยสูงอายุ
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขต
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
  • 4.1 Efficiency เพื่อให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance organization)
  • 4.2 Quality & Integrity พัฒนาให้เป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

 

เป้าประสงค์

 1. การส่งเสริมสุขภาพ
  • 1.1. การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ลูกเกิดรอด (NMR ,Asphyxia) แม่ปลอดภัย (MMR,PPH) พัฒนาการสมวัย
  • 1.2. วัยเรียนและวัยรุ่น มีทักษะชีวิต สูงดี/สมส่วน ไม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Birth rate,ตั้งครรภ์ซ้ำ)
  • 1.3. วัยทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สัดส่วนร่างกายเหมาะสม (BMI)
  • 1.4. วัยสูงอายุ พัฒนารูปแบบ Long term care in Community (Care Giver /Care manager)
 2. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • 2.1. ผ่านการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป
 3. การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • 3.1. พัฒนาเพื่อสนับสนุนรูปแบบบริการ/นวัตกรรม เพื่อให้บรรลุ kPI ระดับเขต อย่างน้อย 1 เรื่อง/cluster
  • 3.2. ความพึงพอใจการสนับสนุนภาคีเครือข่าย
 4. องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม
  • 4.1. รพ.ผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐาน HA
  • 4.2. กลุ่มงานอื่นๆ คะแนนการประเมินตามกิจกรรมและผลลัพธ์ของการพัฒนา PMQA >= 4.5 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
   ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

 

A = Assessment (ประเมินทั้งปัญหาสุขภาพที่เป็น Demand for health และระบบบริการที่เป็น Supply for health)

A = Advocate ( ให้ข้อเสนอแนะต่อ People ,Partnership,Policy Maker)

I = Intervention (พัฒนา Intervention เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาในพื้นที่)

M=Manage นำ Bangkok charter for Health promotion สู่การปฏิบัติ

PIRAB (Partnership ,Investment ,Regulate ,Advocate ,Build Capacity)