คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
2.มาตรการจดการเรองรองเรยนการทจรต-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
2.มาตรการจดการเรองรองเรยนการทจรต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
3.มาตรการปองกนการรบสนบนหรอประโยชนอนใด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
4.มาตรการปองกนการขดกนระหวางประโยชนสวนตนกบผลประโยชนสวนรวม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
5.มาตรการตรวจสอบการใชดลพนจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
6.มาตรการสงเสรมคณธรรมและความโปรงใสการจดซอจดจาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
44ec6d155fcc30e14e30a2cf03f827f1.pdf
ขนาดไฟล์ 9.34 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8.แผนพัฒนากำลังคน

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
026-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
026-2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
026-1.pdf
ขนาดไฟล์ 7.36 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
026.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
027.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9.รายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
028.pdf
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.หลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับหน่วยงาน

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
27-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

11.หลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับบุคคล

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
27-6.pdf
ขนาดไฟล์ 3.80 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12.ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีประเมินระดับบุคคล

นโยบายป้องกันการทุจริต/ทรัพยากรบุคคล
27-7.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย