คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

จัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด จานวน 2 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เครองบนทกการบบรดตวของมดลก700000.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เครองตรวจคดกรองการไดยน320000บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตอบเดก1100000บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพทารกวิกฤต จำนวน 2 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เครองเฝาตดตาม700000บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุปกรณ์มัลติมีเดีย 2 ชุด)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตาราง_ปปช._อปกรณมลตมเดย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปร654ขพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร4_10-18.PDF
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร4_1-9.PDF
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__ครงท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ปร.4ขพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา10-18.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา1-9.pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__กอสรางตอเตมอาคารชน_5_ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6_ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อ วัคซีน จำนวน 310 dose

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วคซน_Pneumococcdal_conjugate_310_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Haemophilus_influenza_type_B__530_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบงงวดงาน-งวดเงน_และระยะเวลาการกอสราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ_บก01งานตอเตมพนททำงานแผนกเอกซเรย_พยาธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบแสดงราคากอสราง_ปปช.01_กอสรางอาคารพกพยาบาล_32_หอง_16_ครอบครว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_2.PDF
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_3.PDF
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_4.PDF
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.PDF
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย